Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK


dla mieszkańców Miasta Dzierżoniów

Lokalizacja:
ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów,

Godziny funkcjonowania:
poniedziałek - piątek, w godz.11:00 -19:00,   soboty w godz. 8:00 do 16:00.

 
dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów

Lokalizacja:
ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów,

ul. Ceglana 2, 58-260 Bielawa

Godziny funkcjonowania:
poniedziałek, środa, w godz. 11:00 -19:00,      soboty w godz. 8:00 do 16:00.


Zakres świadczonej usługi w ramach prowadzenia PSZOK:

 •     odbiór odpadów zielonych w iloście nieprzekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień,
 •     odbiór każdej ilości odpadów biodegradowalnych - kuchennych,
 •     odbiór każdej ilości metali,
 •     odbiór każdej ilości przeterminowanych leków,
 •     odbiór każdej ilości odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne, farby, rozpuszczalniki,
 •     odbiór każdej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 •     odbiór każdej ilości zużytych baterii i akumulatorów,
 •     odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,
 •     odbiór zużytych opon z wyłączeniem opon samochodowych ciężarowych w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk,
 •     odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,
 •     odbiór każdej ilości posegregowanych odpadów makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła.


  Przekazywane przez mieszkańców odpady muszą być przez mieszkańca posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący odpady musi umieścić odapdy w miejscu lub w pojemniku wskazanycm przez Wykonawcę.
  W przypadku, gdy przekazujący odpady nie spełni ww. warunków lub ilość odpadów przekracza limity określone w powyższych punktach Wykonawca może odmówić odebrania odpadów.
  Wykonawca ma obowiązek przyjąć wymienione powyżej odpady dostarczone przez mieszkańca, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Dzierzoniów (np. dowód odobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odpady itp.)


Odpady problemowe

Niezależnie od tego czy zadeklarowaliśmy segregację czy nie, pewnych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, zaliczamy do nich: przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD ( w tym świetlówki), gruz oraz odpady zielone. Poniżej znajdują się informację, jak z nimi postępować:

 •  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać do PSZOK, w każdej ilości lub sklepu RTV-AGD, gdy kupujemy nowe urządzenie tego samego rodzaju,
 •  Odpady zielone (trawa, liście, resztki roślin, inne.) – zaleca się kompostować w przydomowych kompostownikach lub należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień
 •  Przeterminowane leki  - należy przekazywać do PSZOK w każdej ilości lub do pojemników w aptekach.
 • Odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw domowych (w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach) - należy przekazywać do PSZOK, w każdej ilości.
 • Zużyte akumulatory - należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte akumulatory (np. sklepy gdy kupujemy nowy akumulator) lub do PSZOK, w każdej ilości.
 • Zużyte baterie – należy umieszczać w pojemnikach do zbierania zużytych baterii, które znajdują się w szkołach i urzędach lub do PSZOK.
 • Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień.
 • Zużyte opony, z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych i rolniczych - należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej jednorazowo 5 sztuk.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy przekazywać do PSZOK, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień. Można także zamówić odpłatnie pojemnik na odpady budowlane w firmie komunalnej.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) - sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Tak oznaczonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Można go oddać w sklepie w czasie zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju lub odnieść do punktów zbiórki.
Wykaz podmiotów gospodarczych zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 
Rolę podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dla Gminy Dzierżoniów pełni punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Dzierżoniowie na ul. Bielawskiej 15B, 58-200 Dzierżoniów, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Dzierżoniowa.