Oferta


Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. świadczy usługi komunalne w zakresie:

    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i ich zagospodarowanie
    odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierżoniów i ich zagospodarowanie
    utrzymanie czystości i porządku w obrębie granic administracyjnych miasta Dzierżoniowa, w tym zimowego utrzymania dróg, a w szczególności:

- oczyszczanie mechaniczne i ręczne
- opróżnianie koszy ulicznych
- utrzymanie pasów zieleni
- usuwanie z drzew i krzewów złamanych i suchych gałęzi
- utrzymanie rowów przydrożnych
- zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów
- koszenie traw z terenów gminnych
- utrzymanie żywopłotów